0225 2641 629

Thông tin giao nhận, bảo quản

Các thiết bị điều khiển, dụng cụ đo lường có độ chính xác, độ nhạy cao cần được vận chuyển đảm bảo. Dịch vụ chuyển phát thông thường không thể đáp ứng hoặc không làm bạn an tâm.

Bằng dịch vụ của Bách Việt, chúng tôi đảm bảo vận chuyển an toàn thiết bị của bạn bằng dịch vụ giao và nhận hàng riêng của Bách Việt. Chúng tôi nhận các thiết của bạn ngay tại văn phòng và đóng gói chúng ngay tại chỗ. Nếu bạn đã sử dụng dịch vụ trả tiền của Bách Việt trong 03 tháng gần nhất, bạn sẽ được miễn phí dịch vụ này.

Chất lượng lưu giữ đảm bảo điều kiện nhiệt độ, độ ẩm đồng nhất với các yêu cầu duy trì chất lượng sản phẩm. Sản phẩm được lưu giữ tại Bách Việt trong vòng 03 tháng không tính phí. Quá thời hạn trên chúng tôi sẽ tính phí theo từng loại thiết bị của bạn.

Thông tin người hỗ trợ Giao nhận: 0983983296